top of page

VAKIF SENEDİ

Bu gün bindokuzyüz doksanaltı senesi Kasım ayının Yirmiikisi Cuma günü. 22.11.1996


Ben aşağıdaki imza ve mühürün sahip ve yazılı T.C. yasalarının bana verdiği yetkilere sahip Beyoğlu  21.Noteri MEHMET ATIF ÇATAKLI, vekili Başkatip BEDRİ SARIOĞLU, İstanbul Karaköy, Rıhtım Cad.Kozlucahan K:2 N:5’deki Noterlik dairemde görev yaparken yanıma gelerek ibraz ettiği Şişli nüfus idaresinden verilen 22.03.1991 tarih ve D05 214415 seri numaralı fotoğrafı yapışık ve tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran Rize, Çayeli Çukurluhoca 061/02 cilt 30 aile sıra ve 14 sıra numarada nüfusa kayıtlı Mustafa ve Katibe’den olma 1929 Çayeli doğumlu MEHMET YAĞCI, yine gösterilen Çayeli nüfus idaresinden verilen 15.03.1991 tarih ve y01 266764 seri numaralı fotoğrafı yapışık ve tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran Rize Çayeli Yalı Mah. 015/02 cilt 44 aile sıra ve 11 sıra numarada nüfusa kayıtlı Dursun Ali ve Elmas’dan olma 04.12.1930 Çayeli doğumlu MUSTAFA KAŞIKÇI, yine gösterilen Çayeli nüfus idaresinden verilen 21.11.1996 tarih ve A07 585553 seri numaralı fotoğrafı yapışık ve tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran Rize Çayeli Çamlıca 07/01 cilt 14 aile sıra ve 70 sıra numarada nüfusa kayıtlı Kasım ve Fatma’dan olma 01.07.1936 Çayeli doğumlu AHMET TÜYLÜOĞLU, ilgililer bana müracaatla düzenleme şeklinde bir vakıf senedinin tanzim tasdikini istediler. Kendilerinin kanuni ehliyete haiz okur yazar bulunduğunu anladım.


İlgililer şu şekilde söze başlayarak dedi ki:

ÇAYELİ VAKFI RESMİ SENEDİ
VAKFIN ADI

MADDE 1- Vakfın adı ‘’Çayeli Vakfı’’ dır.

MADDE 2- Vakfın merkezi İstanbul’dadır.

 

VAKFIN ADRESİ

MADDE 3- Vakfın yazışma adresi ‘’Doğancılar Caddesi No:41 ÜSKÜDAR/İSTANBUL’’dur.
Vakfın yazışma adresi Teftiş makamına bilgi verilmek suretiyle Merkez dahilinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

 

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

MADDE 4- Yönetim kurulu kararı ve ilgili mercilerin müsaadesiyle yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler kurulabilir. Şube ve temsilciliklerin teşkilat, görev ve sorumlulukları Vakıf Meclisince çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

VAKFIN ŞAHSİYETİ

MADDE 5- Vakıf, Türk Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değişik 73. ve müteakip maddeleri gereğince kurulmuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetimine tabi muhtar hükmi şahsiyete haiz bir kuruluştur.

 

VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VE HAKLAR

MADDE 6- Bu senedin 20.maddesinde yazılı kurucular tarafından tahsis edilen vakfın kuruluş varlığı 3.500.000.000 TL. nakittir.

 

VAKFIN AMACI

MADDE 7- Vakfın genel eğitim ,kültür,sağlık,ilmi araştırma,sosyal yardım ve dayanışma amaçları yanında özel amacı; Başta Çayeli ilçesi ve çevresi olmak üzere ülkenin kalkınmasını ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla her türlü sosyal,kültürel,eğitim,turizm faaliyetleri yanında sağlık ve çevre korunması çalışmalarını gerçekleştirmektir.


Vakıf asıl amacının yanında başta Çayeli ilçesi olmak üzere;

 • Yöresel ihtiyaçların karşılanması, örf, adet ve geleneklerin (folklorik değerlerin) korunup, yaşatılması ve tanıtılmasını yapar,

 • Öncelikle yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına, çevre ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunur,

 • Turizmin temel dayanağı olan tarihi ve doğal çevre ile uyumlu bir gelişimin sağlanması,çevrenin korunması ve kötü etkilerden arındırılmasına yardımcı olur,kültürel dokunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını, kültürel yapının turizme yönelik olarak hizmete sunulmasına yardımcı olur,

 • Toplumsal dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla yüksek karakterli,aydın fikirli,milli ve manevi değerlerine bağlı maddi imkanları sınırlı öğrencilere her türlü eğitim ,sağlık yardımlar ile yurtiçi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlar,öğrenci yurtları açar,kimsesizlere,afetzedelere,yaşlılara,hastalara ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunur,

 • Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık,spor tesis ve kurumları kurar,

 • Başta Mahalli İdareler ve Çevre Bakanlığı olmak üzere diğer kuruluşlarla işbirliği yapar ,onların yardımlarından da yararlanarak çevre kirlenmesini önleyici araştırmalar yapar ,toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlar çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin ileri ve çağdaş seviyeye ulaşmasına katkıda bulunur,

 • Öncelikle Çayeli olmak üzere ülkenin turizm yönünden gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar,tesisler kurar,

 • Çağdaş eğitim yöntemlerinden yararlanarak milli kültür değerlerimize katkıda bulunur,

 • İlçenin;yeraltı ve yer üstü zenginliklerini meydana çıkarmak ,ekonomik ,tarımsal,mimari ve sosyal sorunlarının çözümlemesini amaçlayan her türlü araştırmaları yapar, yaptırır ve destekler,

 • Yöredeki tabiat güzelliklerini ve eski uygarlıklara ait eserlerin tanıtılması için gerekli çalışmaları yapar, yöredeki el sanatlarının gelişmesini teşvik eder,

 • Başka il ve ilçelerde yaşayan Çayelileri bir araya getirmek bunlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla etkinliklerde bulunur,

 • Vakfın amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtıcı;kitap,dergi,gazete,rozet,afiş vs. yayınlarda bulunur,

 • Her alanda panel,konferans,seminer vb. etkinliklerde bulunur,

 

VAKFIN FAALİYETLERİ ​

MADDE 8- Vakıf 7.maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Türk Medeni Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur,

 • Kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara ,her çeşit malvarlığına ,bağış,vasiyet,sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma ,kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir. Mevcutları kiralayabilir satabilir,

 • Benzer amaçlı yerli veya yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile dernek , vakıf  ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler dahilinde işbirliği yapar, gerekli hallerde yasalara uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurabilir,

 • Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler ,araştırma ve dokümantasyon merkezleri,enstitüler,her seviyede eğitim-öğretim ve sağlık kurumları (ilk,orta,yüksek vs),kurslar,yurtlar,aşevleri,huzurevleri,sosyal tesisler kurar,

 • Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılmak ve Vakfa kalıcı ve sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir,ticari,sınai,zirai ve iktisadi işletmeler,şirket ve ortaklıklar kurabilir.Diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir.Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir,

 • Her seviyedeki öğrencilere burslar,araştırma ve teşvik primleri,eğitim,yiyecek ve giyecek yardımları,fakirlere yiyecek,giyecek ve yakacak yardımları yapar,

 • Vakfın gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurup ,işletebilir,kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir,bu kuruluşlara ortak olabilir,

 • Vakıf; amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle tasarruf,temellük ve sözleşmeleri,işlemleri icraya izinli ve yetkilidir.

Vakıf hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE  9-  Vakıf organları şunlardır;

 1. Vakıf Meclisi,

 2. Yönetim Kurulu,

 3. Denetleme Kurulu’dur.

 

VAKIF MECLİSİ

MADDE  10- Vakıf Meclisi Vakfın en yetkili karar organı olarak;Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer,gerektiğinde değiştirir,

Vakıf Senedinde değişikliğe karar verir,

Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olacağına inanılan İhtisas ve Araştırma komisyonları ile Vakıf Genel Müdürlüğü oluşturur, (İhtisas ve Araştırma Komisyonları ile Vakıf Genel müdürlüğünün teşkilat , görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir.)

Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlar,

Vakfa  maddi ve manevi destek sağlayan gerçek kişiler ile statüleri uygun tüzel kişiler Vakıf Meclisince çıkarılacak bir yönetmelik esasları dahilinde Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf Meclisine üye kaydedilir.

Toplantılarını kendi arasından iki yıllığına seçeceği başkanın,başkanvekilinin,yönetim kurulunun,denetleme kurulunun veya üye sayısının 1/5’inin daveti üzerine yılda en az bir defa yapar.Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır,kararlarını toplantıya iştirak eden üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alır,Vakfın feshi,senet değişikliğinde ve Vakıf Meclisi üyelik esaslarını belirleyen yönetmelik için üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gerekir, toplantılar başkan veya başkanvekili başkanlığında yapılır.Toplantı zabıtları başkan ile her toplantı için seçilecek üç üyeden teşekkül edecek divan tarafından imzalanır,

Üyelik kaydı hayat şartı ile devam eder.

Toplantılarda bir üye en fazla bir üyeye vekalet edebilir.

Kuruluştaki Vakıf Meclisi üyeleri şunlardır;

 1. Tüzel kişiler;

Çayeli Belediye Başkanlığı,

Madenli Belediye Başkanlığı,

Büyükköy Belediye Başkanlığı,

 1. Gerçek Kişiler;

Bu senedin 20. Maddesinde isimleri yazılı kurucular,

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 11- Yönetim Kurulu; Vakıf  Meclisi tarafından iki yıllığına seçilecek onbir asil, onbir yedek kişiden teşekkül eder. Kendi arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçerek görev taksimi yapar. Kabul edilecek bir özrü olmaksızın arka arkaya üç toplantıya iştirak etmeyen, ölüm veya istifa nedenleriyle boşalan üyenin yerine süresini tamamlamak üzere sırası ile yedek üyeler geçer.

Görev ve sorumlulukları;

Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Vakıf Meclisinin onayından sonra yürürlüğe koyar.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere kurulacak Vakıf Genel Müdürlüğü, komisyon ve komitelerin işlemlerini koordine ve  kontrol eder.

Vakfın personel politikası ile ücretlerini iç yönetmelikler doğrultusunda belirler.

Vakfı temsil ve ilzam eder.Vakfın imza salahiyetlerini belirler. Vakfın hukuki ve idari tasarruflarını yerine getirir.

Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklerini kurar, işletir ve kontrol eder.

Toplantılarını başkan veya başkan yardımcılarının birisinin başkanlığında yapar. Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlası,karar nisabı iştirak eden üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

DENETLEME KURULU

MADDE 12-  Denetleme Kurulu; Vakıf Meclisi tarafından iki yıllığına seçilecek üç asil , iki yedek üyeden teşekkül eder. Kendi arasından birini başkan seçer.vakfın iş ve işlemlerini altı ayda bir denetleyerek Vakıf Meclisi Başkanına sunar.

 

VAKFIN TEFTİŞİ

MADDE 13- Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakfın iç teftişi ise Denetleme Kurulu tarafından yapılır

 

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 14-  Vakfın gelirleri şunlardır;

 • Vakfın mevcut mal ve haklar ile iktisap edeceği taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden elde edilecek gelirler,

 • Vakfın kuracağı işletme ve iştiraklerinden elde edilecek gelirler,

 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

 • Vakıf  amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü şartlı bağışlar, (Şartlı bağışlar bağış şartı doğrultusunda kullanılır.)

 • Her türlü şartsız bağışlar,

 • Tanıtıcı yayın, broşür, kitap, rozet ve benzeri basılı kağıt ve formların satışından elde edilecek gelirler,

 • Resmi veya özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfa yapılacak her türlü şartsız bağışlar,

 

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ

MADDE 15-

 • Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilmiş brüt gelirlerin % 20’si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara , kalan % 80’i ise vakıf eğitim,sağlık,kültür,bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

 • Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az % 10’u fakir ve başarılı öğrencilere , sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az % 10’u fakir ve kimsesizlere tahsis edilir.Bu oranlar vakıf meclisince arttırılabilir.

 

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 16- Vakıf senedinde değişiklik yapmaya Vakıf Meclisi yetkilidir.

VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHI

MADDE 17- Vakıf ; 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümlerinde belirtilen haller ile gayenin gerçekleşmesinde hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Vakıf Meclisinin üye sayısının 2/3 ünün kabulü ile sona erdirilebilir.Bu durumda Vakfın her türlü mal ve hakları Çayeli Belediyesi’ne intikal eder.

ÜCRET ÖDENMESİ

MADDE  18- Vakıf Meclisi , Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri fahridir , ücret ödenmez.Ancak vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat ücretleri ödenebilir.Vakıf Meclisi üyeleri dışındaki Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine Vakıf Meclisince belirlenecek miktarlarda huzur hakkı veya ücret ödenebilir.

HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE  19- Bu Vakıf senedinde bulunmayan hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

 

VAKFIN KURUCULARI VE VAKFA TAHSİS ETTİKLERİ KURULUŞ VARLIĞI

 

MADDE 20- Vakfın kurucuları

 • MUSTAFA KAŞIKÇI (ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANI)

 • AHMET TÜYLÜOĞLU (MADENLİ BELEDİYE BAŞKANI)

 • İBRAHİM KAZANBAŞ (BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANI)           

 • Yusuf Ziya KASIRGA 100.000.000 TL

 • Hasan KARAHAN 100.000.000 TL

 • Mehmet KUTMAN 100.000.000 TL

 • Orhan Gazi CANIBEYAZ 100.000.000 TL

 • Şefki MAHMUTOĞLU 100.000.000 TL

 • Mehmet Yaşar DENİZER 100.000.000 TL

 • Mustafa YILDIRIM 100.000.000 TL

 • İsmet TÜYLÜOĞLU 100.000.000 TL

 • Kemal SUKAS 100.000.000 TL

 • Erol Yılmaz AKÇAL 100.000.000 TL

 • Ahmet Hamdi İSHAKOĞLU 100.000.000 TL

 • Fikri KEÇELİ 100.000.000 TL

 • Naci Dilmen İMAMOĞLU 100.000.000 TL

 • Erdal YILMAZ 100.000.000 TL

 • Atıf KETENCİ 100.000.000 TL

 • Ali Fuat ALBAYRAK 100.000.000 TL

 • Burhan SÖZER 100.000.000 TL

 • Mustafa AKTAŞ 100.000.000 TL

 • Hamdi BİLGİLİ 100.000.000 TL

 • Dursun ŞİŞMAN 100.000.000 TL

 • Mehmet Erkan ÜLKER 100.000.000 TL

 • Mehmet YILDIRIM 100.000.000 TL

 • Dursun Ali EYÜBOĞLU 100.000.000 TL

 • Rüstem EYÜBOĞLU 100.000.000 TL

 • Yakup Ali SANDIKÇI 100.000.000 TL

 • Süleyman Sırrı SARIKAYA 100.000.000 TL

 • Hamdi SAFİ 100.000.000 TL

 • Kemal KAZMAZ 100.000.000 TL

 • Ziya KARAHAN 100.000.000 TL

 • Mustafa SARUHAN 100.000.000 TL

 • İrfan KARAKAŞ 100.000.000 TL

 • Lütfi SARUHAN 100.000.000 TL

 • Mehmet YAĞCI 100.000.000 TL

 • Atıf KOBAL 100.000.000 TL

 • İsmet ÇATAKLI 100.000.000 TL

 

GEÇİCİ MADDE 1

Vakıf senedinin mahkeme siciline tescilini müteakip ilk Vakıf Meclisi toplantısına kadar Vakıf işlerini (Vakıf Meclisine yeni üye alma dahil ) ve Vakıf Meclisi toplantı işlemlerini yürütmek üzere görev yapacak geçici Yönetim Kurulu üyeleri; Hamdi SAFİ, İsmet TÜYLÜOĞLU, A.Hamdi İSHAKOĞLU, Erdal YILMAZ , Rüstem EYÜPOĞLU, Kemal  KAZMAZ, Atıf KETENCİ, A.Fuat ALBAYRAK, Mustafa AKTAŞ, Mehmet Erkan ÜLKER VE Mehmet YAĞCI‘dır.

 

GEÇİCİ MADDE 2

Geçici Yönetim Kurulu , Vakfın Mahkeme siciline tescilini müteakip en geç altı ay içerisinde Vakıf Meclisini toplayarak Vakıf organlarını teşekkül ettirir.

 

GEÇİCİ MADDE 3

Bu vakfın kurucular adına her türlü tescil işlemlerini yürütmek üzere Mehmet YAĞCI yetkili kılınmıştır.

Diyerek sözlerini bitirdi.

 

Beyan olunan isteğe ait iş bu vakıf senedini bir asıl yedi suret olarak düzenledim , okuması için ilgiliye verdim , okudu arzularının tam istenildiği gibi yazıldığını beyan etmesi üzerine bu işlemi birlikte imza ettik ve bende noterlik mühürü ile mühürledim.

 

İLGİLİLER KENDİ ADINA ASALETEN

 • KEMAL KAZMAZ,

 • HAMDİ SAFİ,

 • RÜSTEM EYÜBOĞLU,

 • DURSUN ALİ EYÜBOĞLU,

 • MEHMET ERKAN ÜLKER,

 • HAMDİ BİLGİN,

 • MUSTAFA AKTAŞ,

 • BURHAN SÖZER,

 • ALİ FUAT ALBAYRAK,

 • ATIF KETENCİ,

 • AHMET ERDAL YILMAZ,

 • NACİ DİLMEN İMAMOĞLU,

 • AHMET HAMDİ İSHAKOĞLU,

 • İSMET TÜYLÜOĞLU,

 • EROL YILMAZ AKÇAL,

 • İBRAHİM KAZANBAŞ,

 • LÜTFİ SARUHAN,

 • ZİYA KARAHAN,

 • SÜLEYMAN SIRRI SARIKAYA,

 • DURSUN ŞİŞMAN,

 • MEHMET YILDIRIM,

 • KEMAL SUKAS,

 • MUSTAFA YILDIRIM,

 • MEHMET YAŞAR DENİZER,

 • ŞEVKİ MAHMUTOĞLU,

 • ORHAN GAZİ CANIBEYAZ,

 • MUSTAFA SARUHAN,

 • İRFAN KARAKAŞ,

 • HASAN KARAHAN,

 • YUSUF ZİYA KASIRGA,

 • FİKRİ KEÇELİ,

 • YAKUP ALİ SANDIKÇI,

 • ATIF KOBAL,

 • MEHMET KUTMAN adlarına

 • İSMET ÇATAKLI adına vekaleten MEHMET YAĞCI

 

İMZA

Çayeli Belediye Başkanı

MUSTAFA KAŞIKÇI

İMZA

Madenli Belediye Başkanı

AHMET TÜYLÜOĞLU

İMZA

BEYOĞLU 21.NOTERİ

MEHMET ATIF ÇATAKLI​

Vekili Başkatip

BEDRİ SARIOĞLU

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

bottom of page